top of page

Ons privacybeleid

Tuincentrum De Blaakhof vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;

b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;

c. Verantwoordelijke:Tuincentrum De Blaakhof, e-mailadres: info@deblaakhof.nl

d. Website: de website onder www.deblaakhof.nl

 

1. Algemeen

1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Tuincentrum De Blaakhof de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.

1.2. De persoonsgegevens die door Tuincentrum De BLaakhof worden verwerkt zijn onder andere:

– Voornaam

– Achternaam

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden verstrekt aan Tuincentrum De Blaakhof

 

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1. Tuincentrum De Blaakhof verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Tuincentrum De Blaakhof heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met Tuincentrum De Blaakhof.

 

2.2. Tuincentrum De Blaakhof gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Tuincentrum De Blaakhof heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

 

3. Minderjarigen

3.1. In sommige gevallen vraagt Tuincentrum De Blaakhof expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Tuincentrum De Blaakhof. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Tuincentrum De Blaakhof verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

 

4. Doorgifte aan derden

4.1. Tuincentrum De Blaakhof zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

 

4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door Tuincentrum De Blaakhof voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of

4.1.2. Tuincentrum De Blaakhof op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

5. Doorverwijzingen

5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. Tuincentrum De Blaakhof is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

 

6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen:

 

Tuincentrum De Blaakhof

De Blaak 15

 

7211CR Eefde

 

info@deblaakhof.nl

 

6.3. Tuincentrum De Blaakhof zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, zal Tuincentrum De Blaakhof de gebruiker over deze kosten informeren.

6.4 Een weigering om aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed.

 

7. Bewaartermijn

7.1. Tuincentrum De Blaakhof bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Tuincentrum De Blaakhof op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

8. Beveiliging

8.1. Tuincentrum De Blaakhof heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

9.1. Tuincentrum De Blaakhof behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Tuincentrum De Blaakhof adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 1 april 2018.

 

10. Toepasselijk recht

10.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.

 

11. Google Analytics

11.1 Tuincentrum De Blaakhof gebruikt Google Analytics. Het IP-adres van de Gebruiker is geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld met Google. Tuincentrum De Blaakhof heeft een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. De anonimisering van Google Analytics data betekent dat Tuincentrum De Blaakhof deze Analytics cookies zonder toestemming mag plaatsen. De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van deze cookies middels een cookiebanner dat tot acceptatie getoond wordt.

bottom of page